כללי סיוע לסטודנטיות בהיריון ואחרי לידה

 

1. פרק א': הגדרות


1.1 "סטודנט" - כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט (התשס"ז 2007)

 


1.2  "סטודנטית זכאית" - סטודנטית שילדה או בשמירת הריון, או בטיפולי פוריות, או סטודנטית או סטודנט שאימצו ילד בתקופה זו או בתהליך קבלת ילד למשמורת.

 


1.3 "תקופה המקנה זכויות" - היעדרות בשל אחת הסיבות המפורטות לתקופה של 21 יום לפחות במהלך הסמסטר.

 


1.4 "אישור נדרש לשמירת הריון", "אישור נדרש לטיפולי פוריות" -  אישור רפואי ממומחה לרפואת נשים לתקופה...

 


1.5 "אירוע מזכה" - הריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד/ה למשמורת

 

 


2. פרק ב': רכזי התאמות


2.1 בכל פקולטה ימונה גורם אחד אחראי שיטפל בפניות וידאג לביצוע ההתאמות ובמידת הצורך בתלונות בנושא ביצוע ההתאמות. רכזי ההתאמות בכל פקולטה הם ע' ראשי המנהל לענייני תלמידים תאשר יקפידו על שמירת חיסיון רפואי.

 


2.2 כל פקולטה תפרסם את שם רכז ההתאמות ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה.

 


2.3 קביעת ההתאמות תיעשה על פי הוראות האוניברסיטה, באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס.

 


2.4 רכזי ההתאמות יעקבו אחר ביצוע ההתאמות ויטפלו בתלונות ככל שתהיינה.

 


2.5 בעיות שלא תבואנה על פתרונן בפקולטות תועברנה לטיפול המזכירות האקדמית.

 

 


3. פרק ג': הקלות בכללים והתאמות


3.1 סטודנטית המבקשת לקבל התאמות תגיש בקשה להתאמות לרכז ההתאמות בפקולטה בה היא לומדת. סטודנטית הלומדת בשתי פקולטות שונות תגיש בקשה בשתי הפקולטות.

 

 

4. פרק ד': התאמות

 


4.1 סטודנטית רשאית להיעדר, בשל אירוע מזכה, שישה שבועות או עד 30% מכלל השיעורים בכל קורס בהתייחס בין היתר למהות הקורס ואופיו, באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס. כמו כן תהיה זכאות להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים עבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.

 


4.2 במקרה בו זכאית הסטודנטית להיעדר גם מסיבה אחרת ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ובלבד שלא יעלה על 30% מכלל השיעורים, באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס.

 


4.3 האוניברסיטה תאפשר לסטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה. בקשה לדחיית הקורס כאמור לעיל תוגש לאישור רכז ההתאמות בפקולטה.

 

 

4.4 הקפאת לימודים:


"סטודנטית זכאית" רשאית להודיע על הקפאת לימודים )לבצע הפסקת לימודים( לפני מועד הבחינות הראשון בקורסים אליהם נרשמה. סטודנטית המקפיאה לימודים בשל אירוע מזכה רשאית לבחור באחת משתי אפשרויות: לחזור על הקורסים ללא תשלום נוסף לאחר שתחדש לימודיה או לקבל החזר על כל התשלומים ששילמה עבור הסמסטר. במקרה זה כל הקורסים אליהם היתה רשומה באותו סמסטר, יבוטלו. הודעה על הקפאת הלימודים יש להגיש בכתב לרכז ההתאמות בפקולטה ולמזכירות תלמידים כללית באגף רישום ומינהל תלמידים.

 


4.5 מטלות:


4.5.1 "סטודנטית זכאית" רשאית להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר בו ילדה בפרק זמן זהה לפרק הזמן שניתן לכלל הסטודנטים להגשת העבודה אך לא יותר מ-7 שבועות מתום תקופת הזכאות, בפרק זמן זהה לכלל הסטודנטים.

 


4.5.2 אם המועד המאוחר גולש לסמסטר הראשון של שנת הלימודים העוקבת ועבודות אלה הן העבודות הנותרות לסיום התואר, לא תחויב הסטודנטית בגינן בדמי גרירה ובתשלומים נלווים.

 

 


4.6 מעבדות:


מורה קורס ואחראי מעבדה ידאגו להביא לידיעת המשתתפים בלימודי מעבדה על החומרים בשימוש, העלולים להוות גורמי סיכון לנשים בהריון או לנשים מניקות ויאפשר לסטודנטית לדחות את ההשתתפות במעבדות שיש בהם שימוש בחומרים מן הסוג האמור, למועד מאוחר יותר, או בסמסטר העוקב, על פי סיכום עם המורה האחראי ובאישור ועדת ההוראה. על סטודנטית בהיריון, בטיפולי פוריות, או סטודנטית מניקה להביא לידיעת האחראי על הקורס על מצבה, לצורך בדיקת תקינות השתתפותה בשיעור המעבדה.

 

לתקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת)
 

 


4.7 השלמת לימודים:


השלמת השתתפות בקורסים/במעבדות/ בסדנאות/בעבודה מעשית/בסמינריונים, וכד' בהן ההשתתפות הופסקה בשל אירוע מזכה, תיעשה בתיאום עם מורה הקורס בפרק הזמן שייקבע על ידו, בהתאם למהות הקורס ולאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הללו. אם לדעת המורה לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר בו התקיים הקורס, יהיה על הסטודנטית להשתתף שוב בקורס בסמסטר הקרוב בו הוא יתקיים. הכללים בגין חזרה על קורסים אלה יהיו בהתאם לכללים המופרטים בסעיפים 4.2 ו- 4.3 לעיל.

 

 


4.8 בחינות:

 


4.8.1  היריון או לידה - תלמידה שנעדרה מבחינה בשל אירוע מזכה (אירוע הקשור בהיריון, בלידה, בטיפולי פוריות, באימוץ או בקבלת ילד/ה למשמורת) זכאית למועד מיוחד. באירוע הקשור באימוץ או בקבלת ילד למשמורת הכלל תקף גם לתלמידים.

תלמידה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאית להיבחן במועד מיוחד.

תלמידה שנעדרה מבחינה של קורס בשל אירוע מזכה, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה.

בן/ בת זוג של תלמידה לאחר לידה שנעדרו מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה או האימוץ או קבלת הילד למשמורת, יהיו זכאים למועד בחינה מיוחד. 

סטודנטית שבעקבות "אירוע מזכה" לא יכלה להיבחן במועדים הרגילים (במועד א' ובמועד ב') זכאית למועד בחינה מיוחד בבחינות של הקורסים שנלמדו בסמסטר בו ילדה. מובהר בזאת כי הסטודנטית זכאית למועד מיוחד אחד בלבד, במסגרת המועדים המקובלים. אם סיימה את חובות השמיעה והמועד המיוחד נקבע לשנה העוקבת, שבה אינה חייבת בהשתתפות בקורסים, לא תחויב הסטודנטית בדמי גרירה ובתשלומים נלווים עבור המועד המיוחד.

4.8.2  תלמידות בהיריון זכאיות להתאמות מיוחדות: יציאה לשירותים במהלך הבחינה, תוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ-25% ממשך הבחינה, ובלבד שתוספת הזמן המצטברת לא תעלה על 30% ממשך הבחינה. הזכאות לתוספת זמן בבחינה אינה מצטברת ואין כפל זמן לסטודנטית הזכאית לתוספת זמן מסיבה אחרת. 

לנוהל הבחינות המלא

 

 

4.9 דרישות קדם לקורסים:


"סטודנטית זכאית" שנבצר ממנה להשלים חובותיה בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם, תורשה להשתתף בקורס המתקדם על תנאי (קורס ובחינה) עד להשלמת חובותיה בקורס שהיווה תנאי קדם. בקורסי קדם במקצועות טיפוליים נדרש ביקה מקדימה.

 

 


4.10 תקופה תקנית ללימודים:

 


4.10.1 "סטודנטית זכאית" רשאית להאריך את משך לימודיה עד 2 סמסטרים, מבלי שתחויב בתשלום דמי גרירה בגין הארכת הלימודים מעבר לזמן התקן בכפוף לבדיקת מצב לימודיה על ידי ועדת ההוראה היחידתית ויתרת חובותיה לתואר.

 


4.10.2 "סטודנטית זכאית" הלומדת לתואר שני וטרם שילמה עד הלידה/אימוץ 200% שכר לימוד, ובמהלך הסמסטר המוארך, כאמור בסעיף 4.10.1 לעיל, תשתתף בקורסים בודדים, תחויב בשכר לימוד רק בגין הקורסים בהם השתתפה (כולל תשלומים נלווים) ולא במינימום 50% שכר לימוד כמתחייב מתקנות שכר לימוד.

 

 


4.11 לקראת מועד רישום לקורסים:


סטודנטית אשר עתידה ללדת בימים בהם יתקיים הרישום לקורסים )בידינג(, תפנה מראש למזכירות החוג הלימודים לתיאום סדרי ההרשמה, על מנת שזכויותיה לא תפגענה.

 


4.12 מלגה למחקר:

 


4.12.1 לא תופסק מלגה ל"סטודנטית זכאית" הלומדת לתואר מתקדם המקבלת מלגת לימודים. הסטודנטית תמשיך לקבל את המלגה בתקופה המזכה. באוניברסיטת תל-אביב התקופה המזכה בהמשך תשלום המלגה היא עד 15 שבועות.

 


4.12.1 אם לקראת סיומה של עבודת המחקר והגשתה יהיה צורך בהארכת המלגה לתקופה קצרה נוספת, ישקול הרקטור את הבקשה בכפוף לקבלת המסמכים הבאים:

 

- מכתב מפורט מהמנחה המציין כי עבודת המחקר תוגש בתוך תקופה של עד שלושה חודשים.


- מכתב מהוועדה היחידתית לתלמידי מחקר המאשר את מועד הגשת העבודה כפי שצוין ע"י המנחה.


- מכתב בקשה מהתלמידה להארכת משך המלגה לשלושה חודשים נוספים ואחרונים.

למידע נוסף בנוגע למלגות


4.13 לימודים בסמסטר קיץ:


"סטודנטית זכאית" שנעדרה מלימודים במשך שלושה שבועות לפחות במהלך השנה ולשם השלמת לימודיה באותה שנה תשתתף בקורס/ים הניתנים בעונת לימודי קיץ, תשלם עבור קורסים אלה שכר לימוד רגיל.

 

 


5. פרק ה': שונות

 


5.1 אין לראות בסעיף זה אישור האוניברסיטה להיכנס עם תינוקות לחדרי הכיתות במהלך קיום השיעורים.

 


5.2 חניה בקמפוס:


סטודנטית, החל מהחודש השביעי להריונה ועד לחודש לאחר הלידה תהיה זכאית לקבל תווי חניה בדקנאט הסטודנטים.

 


5.3 כרטיסי צילום:


סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה זכאית לקבל מדקאנט הסטודנטים 10 כרטיסי צילום לכל שעת לימוד שהחסירה בגין האירוע המזכה.

 


5.4 פרסים ומענקי הצטיינות:


פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות שאמת המידה להענקתם הוא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתת תקופת ההיעדרות.

 

 


6.פרק ו': בני זוג

 


א. בן זוג של סטודנטית שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים במצטבר בתקופת הזכאות, ובלבד שהציג אישור מתאים בפני רכז ההתאמות ומזכירות החוג.

 


ב. בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מלימודים ומבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד על פי הנהוג ביחידה בה הוא לומד.

 

 

להורדת המסמך >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>